HƯỚNG DẪN ĐỀ NGHỊ ĐƯA HÀNG VÀO BOX SHARE HÀNG ACMTÂY